Đào tạo Thạc sĩ

STT Tên ngành đào tạo Trường đào tạo
1 Quản lý giáo dục Trường Đại học An Giang
2 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học An Giang
3 Chăn nuôi Trường Đại học An Giang
4 Khoa học cây trồng Trường Đại học An Giang
5 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học An Giang
6 Công nghệ sinh học Trường Đại học An Giang
7 Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thông tin
8 Quản lý công Trường Đại học Quốc tế
9 Luật kinh tế Trường Đại học Kinh tế Luật
10 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Luật
11 Luật dân sự và tố tụng dân sự Trường Đại học Kinh tế Luật

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tra cứu

Quy chế - Quy định