Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học An Giang

GIỚI THIỆU

Công tác đào tạo sau đại học

 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo sau đại học. Phối hợp với các đơn vị xây dựng, mở ngành đào tạo sau đại học;
 • Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo sau đại học. Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Trường. Tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp sau đại học.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về đào tạo sau đại học;
 • Thực hiện liên kết hợp tác đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát triển các dịch vụ đào tạo sau đại học;
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng giáo trình, tài liệu học tập sau đại học của Trường; 
 • Tham mưu phân công người hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh; đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo sau đại học. Xác nhận kết quả học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp sau đại học;
 • Định kỳ tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo sau đại học để điều chỉnh nội dung, kiến thức, chuyên môn giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội;
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập và quản lý học viên sau đại học theo quy định hiện hành;
 • Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.